Adatvédelmi tájékoztató

A Magnólia Adatvédelmi tájékoztatója alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat.

Üzemeltető/adatkezelő:
neve: Neraplázs Kft.
adószáma: 25485507-2-20
postacíme: 8800 Nagykanizsa, Kisberki utca 14/A.
elektronikus elérhetősége: magnolia.vendeghaz@gmail.com
telefonszám: +36706220697
szolgáltatás helye: 8800 Nagykanizsa Csónakázó-tó hrsz. 098/6

Felhasználó:

Minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, a weboldal és/vagy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Az Adatvédelmi Tájékoztató személyi hatálya tehát kiterjed a weboldalt felkereső, vagy foglalást küldő természetes személyekre, továbbá a nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magnólia minden olyan tevékenységére, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Magnólia által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az Adatkezelőnél kezdeményezni.

1.) Az Adatkezelő szálláshelyet üzemeltet, melynek weboldala lehetőséget nyújt ajánlat kérés közvetlen megküldésére. Az adatkezelő részére a foglalási űrlap adatai e-mailben jutnak el, közvetlenül. Az adatkezelő a foglalt időpont visszaigazolását az űrlapon a Felhasználó által megadott e-mail címre válaszolva juttatja el. A Felhasználó adatai megadásával önkéntesen hozzájárul az adatainak kezeléséhez, ahhoz, hogy a megadott kapcsolattartási adatokon vele kapcsolatba lépjen az Üzemeltető.

Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó által megadott, valamint a Felhasználó weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a működési célok eléréséhez nem szükséges.

A kezelt adatok köre az alábbiakban ismertetettek alkalmazására szorítkozik a szükséges és elégséges mértékig. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a Felhasználó személyes adatait.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: online ajánlatkérés

Az adatkezelő neve: Neraplázs Kft.
Az adatkezelő elérhetősége: 8800 Nagykanizsa, Kisberki utca 14/A.
Az adatkezelés célja: a szállásfoglalási folyamat egyszerűsítése, az online foglalás kényelmesebbé tétele
Az adatkezelés jogalapja: az online foglalást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok megnevezése: a Foglaló személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám)
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége: az érintett által indított online ajánlatkérési folyamat

2. A foglalás az előleg utalás útján történő megfizetésével válik véglegessé. Az átutalt összegről az Üzemeltető e-számlát állít ki, amelyhez szükséges a Felhasználó foglaló nevének és lakcímének megadása. 

A Felhasználó adatai már Vendégként a „Vendégem” alkalmazásban is rögzítésre kerülnek, az érkező többi vendéggel együtt, valamint az idegenforgalmi adóbevalláshoz is információként szolgálnak. A „Vendégem” alkalmazás egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosítja a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára. Az Adatkezelő is ezt a rendszert alkalmazza adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében. Az Adatkezelő az ezekben a rendszerekben rögzített személyes adatokat a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése jogalappal kezeli.

3. Az Adatkezelő közösségi oldalakat is üzemeltet, melyet marketing célokra használ, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az általa üzemeltetett Magnóliát és annak szolgáltatásait. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

4. Kizárólag biztonsági és vagyonvédelmi célból az ingatlan külső területe biztonsági kamerával (6 db) van ellátva. A Vendég az ingatlan területére történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer legfeljebb 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül. Erre minden esetben az adatkezelő jogos érdeke a jogalap (így a vendégek és ház biztonságának elősegítése, az értékek megóvása, jogsértések bizonyítása).

Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

5. A Magnólia által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A Magnólia a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.                                                                 

Az érintettek jogainak érvényesítése

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz – amelyet a fenti elérhetőségeire szükséges elküldeni – és az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Magnólia feltüntetett elérhetőségein. A Magnólia a beérkezett kérelemre köteles az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ adni.

A Felhasználó az Infotv. alapján az Üzemeltetőhöz, mint adatkezelőhöz történő forduláson túl panaszaival közvetlenül is fordulhat Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve igényét bírósági úton is érvényesítheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja, azonban azt a hatályos tartalommal tünteti fel honlapján, amely mindenkor bárki által elérhető és nyilvános. A módosítások csak a közzétételt követően hatályosak, de az Üzemeltető nem köteles a módosításokról külön értesítést küldeni a Felhasználók részére.